Lubaczów998 Medal “Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Medal “Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Medal nadawany jest za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Mogą być nim odznaczone osoby, instytucje i organizacje w tym OSP, ich członkowie oraz działacze Związku OSP RP[1].

Podzielony jest na trzy stopnie:

 • I stopień – Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
 • II stopień – Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
 • III stopień – Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”[1].

Medal przyznaje Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium zarządu wojewódzkiego ZOSP RP:

 1. ochotniczym strażom pożarnym
 2. oddziałom Związku OSP RP,
 3. strażakom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej
 4. osobom, instytucjom i organizacjom szczebla centralnego współpracującym i wspomagającym Związek OSP RP w realizacji celów statutowych,
 5. cudzoziemcom, a w tym przedstawicielom współpracujących ze Związkiem OSP RP zagranicznych organizacji pożarniczych (ratowniczych),

a także prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP z własnej inicjatywy, na wniosek OSP, lub prezydium zarządu oddziału niższego stopnia Związku OSP RP, pozytywnie zaopiniowany przez prezydia zarządów oddziałów ZOSP RP wyższego stopnia:

 1. członkom Ochotniczych Straży Pożarnych,
 2. działaczom Związku OSP RP,
 3. funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej,
 4. wspomagającym Ochotnicze Straże Pożarne i oddziały Związku w wykonywaniu zadań ratowniczych oraz realizacji celów Związku,
 5. pracownikom Związku OSP RP[1].

Warunkiem nadania medalu wyższej klasy jest posiadanie medalu klasy niższej przez co najmniej 5 lata. Ochotnicze Straże Pożarne charakteryzujące się aktywną działalnością mogą być przewidziane do uhonorowania Medalem “Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Klasa medalu odpowiada jubileuszowi:
1) 25 lat – medal brązowy
2) 50 lat – medal srebrny
3) 75 lat – medal złoty.

Medal nosi się na lewej stronie piersi, rozmieszczony(e) symetrycznie 5,5 cm powyżej lewej klapy górnej kieszeni kurtki mundurowej. Należy umieszczać je w linii poziomej, wedle starszeństwa polskich odznaczeń, przy czym nosi się tylko najwyższy stopień medalu.