Lubaczów998 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Główne zadania:

  • kieruje pracami Komisji – zasady działania Komisji Rewizyjnej OSP określa Statut OSP,
  • zwołuje posiedzenia Komisji – wg potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku – i im przewodniczy,
  • zarządza dokonanie czynności kontrolnych przez wytypowanych członków Komisji, przy czym nie rzadziej niż raz w roku – zarządza kontrolę całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich przez poszczególnych członków OSP,
  • składa na walnym zebraniu członków OSP sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP oraz wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu OSP,
  • ma prawo uczestniczyć / z głosem doradczym / w posiedzeniach Zarządu OSP.

źródło: publicystyka.ngo.pl