Lubaczów998 Sekretarz

Sekretarz

Zapewnia warunki prawidłowej działalności organizacyjnej Zarządu OSP poprzez prowadzenie następujących prac administracyjno-biurowych :

  • zawiadamianie członków OSP i jej zarządu oraz gości zaproszonych o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad walnego zebrania członków OSP oraz posiedzenia zarządu OSP,
  • przygotowywanie list obecności uczestników walnego zebrania członków OSP oraz posiedzenia zarządu OSP,
  • staranne prowadzenie oraz przechowywanie w należytym porządku całości dokumentacji organizacyjnej OSP / za wyjątkiem dokumentacji finansowej /, w tym Książki pracy OSP oraz dokumentów z corocznie odbywanych walnych zebrań członków OSP,
  • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji OSP,
  • opracowywanie projektów planów działalności OSP oraz sprawozdań z ich wykonania,
  • opracowywanie wniosków odznaczeniowych i prowadzenie ewidencji tych wniosków, a także ewidencji orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak pożarniczych – nadanych poszczególnym członkom OSP,
  • wystawianie legitymacji członkowskich członkom OSP,
  • przechowywanie sztandaru OSP i pieczątek OSP.

źródło: www.osp.com.pl