KSRG

Na terenie powiatu lubaczowskiego działa 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

 • OSP Basznia Dolna
 • OSP Cieszanów
 • OSP Horyniec Zdrój
 • OSP Krowica Hołodowska
 • OSP Oleszyce
 • OSP Wielkie Oczy
 • OSP Niemstów
 • OSP Narol
 • OSP Cewków
 • OSP Łukawiec
 • OSP Stare Oleszyce

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

Głównym celem KSRG jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, w ramach działań podejmowanych przez PSP i inne podmioty ratownicze (ze szczególnym uwzględnieniem OSP), poprzez:

–      gaszenie pożarów,

–      likwidację miejscowych zagrożeń (działania ratownicze),

–      ratownictwo chemiczne i ekologiczne,

–      ratownictwo techniczne,

–      ratownictwo medyczne w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy, w ramach posiadanych sił i środków, współpracuje z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym, w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

System opiera się na Państwowej Straży Pożarnej, wiodącej i utrzymywanej z budżetu państwa służbie ratowniczej, jak również Ochotniczych Strażach Pożarnych, utrzymywanych z budżetów samorządowych i dotacji z budżetu państwa. Partnerstwo tych służb oparte jest na wzajemnym współdziałaniu, realizowaniu oczekiwanych przez państwo standardów zadaniowych, organizacyjnych, szkoleniowych, sprzętowych i dokumentacyjnych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z możliwością organizowania pomocy ratowniczej i humanitarnej zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami.

Komendant Główny PSP jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji KSRG oraz ochrony przeciwpożarowej. Podlega ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, który pełni nadzór nad funkcjonowaniem KSRG.

System działa na trzech poziomach administracyjnych odpowiadających strukturze administracyjnej kraju:

–      powiatowym – podstawowy poziom wykonawczy, działania prowadzone są przez siły powiatu,

–      wojewódzkim – koordynacja i wsparcie działań ratowniczych, kiedy siły powiatu są niewystarczające,

–      krajowym – koordynacja i wsparcie działań ratowniczych, kiedy siły województwa są niewystarczające.

Potencjał KSRG

–      503 jednostki ratowniczo-gaśniczych;

–      4 738 jednostki OSP włączone do ksrg;

–      5 zakładowych straży pożarnych;

–      2 Lotniskowe Służby Ratowniczo-Gaśnicze;

–      21 jednostek Wojskowych Straży Pożarnych.

Gotowość operacyjna sił i środków KSRG, w szczególności dyspozycyjność, wyszkolenie i wyposażenie w sprzęt ratowniczy, umożliwia ich dysponowanie w trybie pilnym, według kryterium obszaru chronionego, tzn. niezbędnych sił i środków do likwidacji lub ograniczania powstałego nagłego zagrożenia, mogących przybyć na miejsce zdarzenia w najkrótszym czasie.

Według stanu sieci drogowej na koniec 2020 r. oraz danych z Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku procent populacji objętej 15 minutowym czasem dojazdu JOP wynosił 85,86%.

Odsetek interwencji ratowniczych, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut (w %) w 2020 r. wynosi: 90,04%.

Aktualny standard dobowej gotowości operacyjnej KSRG przedstawia się następująco:

1.       W PSP – minimum ok. 5 100 strażaków i ok. 5 300 samochodów ratowniczo- gaśniczych i specjalnych w 503 Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych KM (KP) PSP.

2.       W 4 738 jednostkach OSP w KSRG – ok. 11 313 samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych.

Konstrukcja KSRG zakłada także, że procedury realizacji podstawowych zadań ratowniczych są dostosowane do specyfiki rodzaju zdarzeń, również masowych lub katastrof.

Niezależnie od sieci jednostek ochrony przeciwpożarowej, które są przygotowane w zakresie podstawowym do realizacji zadań w każdej dziedzinie ratownictwa, Państwowa Straż Pożarna posiada w swych zasobach wydzielone siły i środki do realizowania specjalistycznych czynności ratowniczych poprzez odpowiednio wyszkolonych strażaków Państwowej Straży Pożarnej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

Wydzielone zasoby ratownicze skupione są w 174 specjalistycznych grupach ratowniczych tj.:

1)     grupach wodno-nurkowych (SGRW-N – 47 grup),

2)     grupach wysokościowych (SGRW – 32 grupy,)

3)     grupach technicznych (SGRT – 24 grupy),

4)     grupach poszukiwawczo-ratowniczych (SGPR – 21 grup),

5)     grupach chemiczno-ekologicznych (SGRChem-Eko – 50 grup).

Wyznaczone siły i środki z obszaru całego kraju skupione są w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego w:

–      kompaniach gaśniczych,

–      kompaniach specjalnych,

–      pododdziałach logistycznych,

–      specjalistycznych grupach ratowniczych,

–      modułach ratowniczych do działań międzynarodowych,

–      kompaniach szkolnych.

Polska uczestniczy w Unijnym Mechanizmie Ochrony Ludności, w ramach którego zgłoszono do działań międzynarodowych moduły ratownicze do działań międzynarodowych:

–   HUSAR lub MUSAR (moduł grupy poszukiwawczo-ratowniczej przeznaczonej do działań na terenach miejskich w konfiguracji ciężkiej lub średniej) – tworzone doraźnie na bazie 7-iu SGPR PSP (Warszawa, Poznań, Łódź, Gdańsk, Kraków, Wałbrzych, Jastrzębie Zdrój),

–   HCP (moduł pomp wysokiej wydajności) – 4 moduły (Katowice, Toruń, Rzeszów, Gorzów Wlkp.),

–   GFFFV (moduł gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów) – 6 modułów (Kraków, Białystok, Poznań, Olsztyn, Szczecin, Wrocław),

CBRN (moduł wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych oraz pobierania próbek) – 4 moduły (Warszawa, Katowice, Kraków, Poznań).

opracowanie: własne, KG PSP