Lubaczów998 PREZES

PREZES

Statut wzorcowy mówi, że prezes „reprezentuje OSP na zewnątrz oraz kieruje pracami zarządu”. To jedyne wskazane w dokumencie kompetencje przypisane tej funkcji. 

Z jednej strony zatem prezes ma reprezentować swoją organizację „na zewnątrz”, zarówno w oficjalnych sytuacjach, np. podczas różnorodnych uroczystości, jak święta państwowe itp., a także w kontaktach z instytucjami, w których powinien wziąć na siebie rolę przedstawiciela i rzecznika interesów swojej organizacji. I o tej roli należy pamiętać przy wyborze spośród członków zarządu odpowiedniej osoby. 

Z drugiej strony prezes kreuje aktywność i czuwa nad organizacją pracy zarządu: zwołuje posiedzenia zarządu, proponuje porządek obrad, przewodniczy zebraniom, przedstawia projekty uchwał. Prezes powinien ściśle współpracować ze wszystkimi członkami zarządu, orientować się co do zakresu i rozmiaru ich zaangażowania, kontrolować wykonywane przez nich czynności, a także wspólnie z nimi planować i podejmować wszystkie istotne decyzje. 

Funkcja prezesa wiąże się też z czuwaniem nad sprawami finansowymi, gdyż to on w imieniu OSP (wraz z drugim członkiem zarządu, najczęściej skarbnikiem, w zależności od sposobu reprezentacji określonego w statucie) podpisuje umowy, akty, pełnomocnictwa oraz dokumenty finansowe, po uprzednim otrzymaniu akceptacji zarządu (ta akceptacja jest istotna, ponieważ zgodnie z ustawą o rachunkowości za sprawy finansowe odpowiada cały organ kolegialny – cały zarząd). 

Prezes ma także obowiązek złożyć walnemu zebraniu sprawozdanie z działalności prowadzonej przez zarząd za dany rok. Poza tym prezes jest zobowiązany do informowania władz samorządowych, czy też Związku OSP RP, o prowadzonej przez OSP działalności oraz problemach, które są z nią związane. 

źródło: publicystyka.ngo.pl