Lubaczów998 Słownik

Słownik

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W Z

 

A

Alarm bojowy – rozkaz lub umówiony sygnał podany za pomocą radia/syreny lub innych środków, nakazujący pospieszne przejście pododdziału (oddziału) w stan gotowości bojowej.

Alarm fałszywy – jest to wezwania podmiotów systemu lub innych jednostek ochrony przeciwpożarowej do zdarzenia, które faktycznie nie miało miejsca lub zaistniało, lecz nie wymagało podjęcia działań ratowniczych.

B

Batalion – oddział w sile od trzech do pięciu kompanii oraz dowódca.

Brygada – związek pododdziałów i oddziałów realizujący w granicach administracyjnych województwa wielkoobszarowe działanie ratownicze.

C

Ceremoniarz − osoba sprawująca funkcję liturgiczną, której zadaniem jest koordynacja przebiegu liturgii. Funkcję tę może sprawować ministrant lub duchowny.

Ciśnienie robocze – najwyższe ciśnienie, które może wystąpić podczas pracy urządzenia.

Czas operacyjny – czas przewidziany na wykonanie przez straż pożarną zadania bojowego.

D

Dowódca uroczystości − strażak odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości zgodnie z ceremoniałem związkowym, za regulaminowe przeprowadzenie zbiórek, wyprowadzenie pocztów flagowego i sztandarowego, złożenie raportu, podniesienie flagi państwowej i związkowej, wydawanie stosownych komend w dowodzeniu pododdziałami od rozpoczęcia do zakończenia uroczystości. Jest przełożonym pozostałych funkcyjnych i pododdziałów biorących udział w uroczystości. Odpowiada za regulaminowy jej przebieg.

Dekontaminacja – jest to zespół czynności wykonywanych na terenie akcji ratownictwa chemiczno-ekologicznego zmierzających do zneutralizowania szkodliwego oddziaływania substancji niebezpiecznych na ludzi i otoczenie.

Dowódca – osoba, która na mocy odpowiednich regulaminów organizacyjnych ma prawo do wydawania rozkazów i poleceń podległym ratownikom pododdziałom i oddziałom.

Dowódca odcinka bojowego(DOB) – osoba podlegająca bezpośrednio KAR, otrzymująca od niego rozkazy, odpowiedzialna za oddane jej do dyspozycji siły oraz za skuteczność i wyniki ich działania na przydzielonym odcinku bojowym.

Dowódca zmiany – ratownik wyznaczony do kierowania zmianą służbową. – DRUGI RZUT – siły i środki przewidziane w planach obrony do udziału w określonych działaniach bojowych w przypadku gdy siły i środki pierwszego rzutu są niewystarczające.

DUPLEKS – system łączności telegraficznej, w którym sygnały mogą być przekazywane jednocześnie w obu kierunkach.

K

Kapelmistrz – kierownik muzyczny orkiestry, odpowiedzialny za oprawę muzyczną uroczystości.

Kompania honorowa − pododdział honorowy wyznaczany przez prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP, prezesa zarządu oddziału ZOSP RP, prezesa (naczelnika) OSP.

Krok pogrzebowy − krok stosowany przez asystę honorową podczas uroczystości pogrzebowych oraz podczas składania wieńców i wiązanek. Tempo marszu 52-56 kroków na minutę. Pozostałe parametry marszu, jak w kroku zwykłym, bez wymachu ręki. Strażacy występujący indywidualnie idący w kondukcie pogrzebowym nie zdejmują nakrycia głowy.

Kwatermistrz − osoba odpowiedzialna za zabezpieczenie np. przed deszczem uczestników uroczystości. Zapewnienia wydanie napojów i posiłku w oznaczonym miejscu i czasie. Sprawuje opiekę nad zaproszonymi gośćmi.

P

Pluton honorowy – pododdział honorowy wyznaczany przez prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP, prezesa zarządu oddziału ZOSP RP, prezesa (naczelnika) OSP.
Poczet flagowy − składa się z dowódcy pocztu, flagowego, asystującego.
Poczet proporca − składa się z dowódcy pocztu, proporcowego, asystującego.
Poczet sztandarowy − składa się z dowódcy pocztu, sztandarowego, asystującego.
Podnoszenie flagi − polega na zaczepieniu flagi do ruchomej linki umocowanej przy maszcie (także maszcie pochyłym, np. nad wejściem do budynku) i podciągnięciu jej do szczytu masztu.
Pododdział − określenie uformowanych z członków OSP lub OSP: zastępów, plutonów, kompanii.
Precedencja − porządek, pierwszeństwo (witania, przemawiania, zajmowania miejsc), kolejność ustalona zasadami protokołu dyplomatycznego.

Z

Zastęp − pododdział liczący od trzech do sześciu ratowników, w tym dowódca.

 

opracowanie: ZOSP RP/własne