Lubaczów998 Aktualności ARiMR zaprasza do konkursu „Zapaleni do pomocy”

ARiMR zaprasza do konkursu „Zapaleni do pomocy”

ARiMR zaprasza do konkursu „Zapaleni do pomocy” post thumbnail image

Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konkurs pt. „Zapaleni do pomocy” kierowany jest do wszystkich strażaków i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z obszarów wiejskich.

Ideą konkursu jest zaprezentowanie różnorodnych inicjatyw społecznych rodzących się na wsiach i w małych miejscowościach, których inicjatorami i współtwórcami są strażacy-ochotnicy. Na konkurs można zgłosić dowolne nagranie filmowe lub prezentację multimedialną, które przedstawiają efekty działalności strażaków-ochotników w swoich lokalnych społecznościach. Chodzi o wszelkie inicjatywy związane z aktywnością strażaków w ich miejscu zamieszkania, z zastrzeżeniem, że nie są to działania bezpośrednio wynikające z udziału OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Działania takie to np. budowa czy remont obiektów użyteczności publicznej, zaangażowanie w tworzenie klubów i świetlic, organizacja imprez rekreacyjnych i kulturalnych, pokazy sprawności itp. Do konkursu mogą być zgłoszone aktywności lokalne z okresu po 1 stycznia 2019 roku.

Wyniki konkursu ogłosimy 15 września 2022 roku.

ZAŁOŻENIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 31 maja 2021 r. do 31 sierpnia 2022 roku.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca strażakiem (członkiem OSP) z obszaru wiejskiego
  – z wyjątkiem pracowników ARiMR oraz osób będących członkami ich najbliższych rodzin (tj. mąż, żona, dzieci, rodzice), w tym także osób pozostających z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym.
 3. Każdy z Uczestników Konkursu może nadesłać maksymalnie jedną pracę (film lub prezentację). Z każdej jednostki OSP może zostać wytypowany tylko jeden autor i może być wysłana tylko jedna praca konkursowa. W przypadku nadesłania kilku prac zgłoszenie danej OSP zostanie odrzucone.
 4. Technika wykonania prac jest dowolna (np. kamera cyfrowa, smartfon czy program do prezentacji multimedialnych np. Power Point).
 5. Szczegółowe warunki oraz zasady konkursu są określone w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie www.arimr.gov.pl.

WARUNKI KONKURSU

1. Uczestnicy nadsyłają maksymalnie jedną pracę (film lub prezentację), wykonaną samodzielnie. Udział w projekcie mogą brać osoby trzecie – np. mieszkańcy miejscowości stanowiącej siedzibę OSP. Z jednej OSP może zostać wysłana na Konkurs tylko jedna praca. Formularz zgłoszeniowy podpisuje jedna osoba reprezentująca jednostkę OSP.

2. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 31 sierpnia 2022 roku, na adres mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl w tytule wiadomości pisząc: Konkurs ARiMR pt. „Zapaleni do pomocy”.

3. Film nie może być dłuższy niż 2 minuty i powinien być zapisany w formacie MP4. Prezentacja multimedialna nie może zawierać więcej niż 10 zdjęć.

4. Pracy konkursowej powinien towarzyszyć opis zawierający: tytuł pracy datę oraz miejsce jego wykonania, dane personalne Uczestnika Konkursu – autora pracy konkursowej. Do przesyłki z pracą konkursową należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz czytelnie podpisane oświadczenia (Załącznik nr 1.1; Załącznik nr 1.2). W formularzu zgłoszeniowym należy podać dane Uczestnika Konkursu takie jak: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w postaci: adresu do korespondencji, numeru telefonu i adresu e-mail oraz wskazać oddział Ochotniczej Straży Pożarnej, który reprezentuje Uczestnik Konkursu. Formularz zgłoszeniowy i oświadczenia muszą być czytelnie wypełnione i podpisane (skany dokumentów własnoręcznie podpisanych lub dokumenty opatrzone podpisem elektronicznym).

5. W ramach przystąpienia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:

 • posiada pełnię praw autorskich osobistych i majątkowych do stworzonej przez siebie pracy konkursowej;
 • zgłoszona do Konkursu praca konkursowa nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych podmiotów;
 • posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono w pracy konkursowej do wykorzystania tego wizerunku na potrzeby konkursu, jak i do wykorzystania tego wizerunku przez Organizatora w ramach prowadzonych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, w szczególności w publikacjach i publicznych prezentacjach oraz umieszczaniu na stronach internetowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;
 • udziela nieodpłatnie ARiMR nieograniczonej czasowo i terytorialnie, niewyłącznej licencji na korzystanie z pracy konkursowej, w zakresie wskazanym w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1.2 do Regulaminu konkursu;
 • w przypadku pracy nagrodzonej lub wyróżnionej, nieodpłatnie przenosi na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac konkursowych na polach eksploatacji wskazanych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1.2 do Regulaminu Konkursu, w tym w szczególności: korzystanie oraz przetwarzanie przez Organizatora prac konkursowych w ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych, w tym publikowanie na stronie internetowej Organizatora na Facebooku i YouTube oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych ARiMR, podczas publicznych prezentacji, na targach, wystawach i innych imprezach o charakterze niekomercyjnym organizowanych przez ARiMR, dotyczących realizacji przez ARiMR zadań określonych przepisami prawa, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

6. Nadesłanie prac na adres e-mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl  (w tytule wiadomości pisząc: Konkurs ARiMR pt. „Zapaleni do pomocy” wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i pozostałymi ww. dokumentami oznacza, że Uczestnik Konkursu zapoznał się i akceptuje Regulamin Konkursu.

JURY

Prace konkursowe będą oceniane przez czteroosobowe jury składające się z pracowników Biura Prasowego ARiMR. Pracom jury będzie przewodniczył Zastępca Dyrektora Biura Prasowego.

KRYTERIA OCENY NADESŁANYCH PRAC

Prace oceniane będą pod względem:

 • jakości i estetyki,
 • siły przekazu/kreatywności,
 • oryginalności prezentowanej aktywności oraz jej użyteczności dla lokalnej społeczności

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 15 września 2022 roku na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.plNagrodzone prace konkursowe (filmy i prezentacje) zostaną umieszczone na stronie ARiMR wraz z informacją, kto jest ich autorem.

NAGRODY

W dniu 15 września 2022 roku ogłosimy wyniki Konkursu. Na uroczystej gali konkursu (jej data zostanie podana w komunikacie na temat wyników) laureatów I, II i III miejsca uhonorujemy nagrodami rzeczowymi o wartości odpowiednio 3 tys. zł, 2 tys. zł oraz 1 tys. zł,  a autorów wyróżnionych prac upominkami firmowymi ARiMR.

Dodatkowym elementem promującym i honorującym autorów będzie fakt, że prace konkursowe zwycięzców oraz wyróżnionych mogą zostać opublikowanie na stronie internetowej Organizatora na Facebooku i YouTube, oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych ARiMR, podczas publicznych prezentacji, na targach, wystawach i innych imprezach o charakterze niekomercyjnym organizowanych przez ARiMR.

Szczegóły pod linkiem.

Źródło: ARIMR

Zobacz także: