Lubaczów998 Wiedza Nowelizacja ustawy o OSP trafiła do Sejmu

Nowelizacja ustawy o OSP trafiła do Sejmu

Nowelizacja ustawy o OSP trafiła do Sejmu post thumbnail image

Do Sejmu trafiła długo wyczekiwana nowelizacja ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Projekt został złożony jako poselski co przyspiesza prace nad nim.

Po pierwsze, projekt wskazuje, że strażacy ochotnicy – kierowcy po ukończeniu 65 lat mogą brać udział w działaniach pod warunkiem posiada badań aktualnych badań lekarskich dopuszczających do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

Pod drugie, doprecyzowano kim jest kandydat na strażaka ratownika OSP. Jest to osoba w wieku 18-65 lat będąca uczestnikiem szkolenia podstawowego i osoba w wieku 16-18 lat, która za zgodą rodziców/opiekunów jest uczestnikiem szkolenia podstawowego. Osoby te mogą otrzymać ekwiwalent, jednak z powodów finansowych ostateczną decyzję o przyznaniu pozostawiono gminom.

Po trzecie – ekwiwalent. Nowelizacja zakłada, że wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały nie rzadziej niż raz na dwa lata, jego wysokość nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto.

„Ekwiwalent nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od zgłoszenia wyjazdu lub gotowości do wyjazdu, o którym mowa w art. 3 pkt 7, z jednostki ochotniczej straży pożarnej, bez względu na liczbę wyjazdów w ciągu jednej godziny, a w przypadku kandydata na strażaka ratownika OSP, za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia. Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z budżetu właściwej gminy.”

Po czwarte, jednorazowe odszkodowanie. Nowelizacja zrównuje kwestie dotyczące jednorazowego odszkodowania. Jest przyznawane na zasadach i w trybie określonym w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej.

Po piąte – KPP. Nowelizacja wprowadza do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym punkt, że członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych po ukończeniu 16 lat mogą przystąpić do kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Do egzaminu będą mogły przystąpić z dniem ukończenia 18 lat.

Projekt z uzasadnieniami 

źródło: remiza.com.pl

Zobacz także: