OSP Dachnów

OSP Dachnów post thumbnail image

Rok powstania: 1900
KSRG: Nie
Pojazdy: GLBM GAZELA

Jednostka liczy 63 strażaków, w tym 57 czynnych i 6  honorowych.

Jednostka posiada samochód typu GLBM 0,4/0,5 GAZ-2705 GAZELA.

Strażnica to budynek murowany z lat 60-tych XX wieku, posiada jedno stanowisko garażowe, oraz system selektywnego wywoływania do powiadamiania strażaków.

Jednostka posiada na wyposażeniu m.in. aparaty powietrzne, zestaw ratownictwa medycznego PSP/R-1, deskę ortopedyczną, stabilizator głowy + pasy asekuracyjne, defibrylator AED, system awaryjnego zasilania, ubrania do usuwania gniazd owadów, agregat szybkiego natarcia 50l/min ze zbiornikiem wody 400l/piany 40l, agregat prądotwórczy jednofazowy 2kW, maszt oświetleniowy z 4 najaśnicami po 500W.

JOT  kategorii IV, 15 strażaków przeszkolonych do brania udziału w działaniach ratowniczych.

W jednostce działają drużyny sportowo-pożarnicze: grupa A – mężczyźni, C-kobiet i MDP chłopców i dziewcząt.

Zdjęcie grupowe strażaków z OSP Dachnów

Pierwsze wzmianki o straży związane są z dramatem, jaki dotknął mieszkańców Dachnowa. W poniedziałek 19 marca 1900r. wybuchł wielki pożar, który swym zasięgiem objął około 100 budynków znajdujących się w pobliżu zabudowań folwarku Hrynków. W walce z żywiołem, oprócz mieszkańców wsi, uczestniczyło wojsko stacjonujące w Lubaczowie oraz straże pożarne z Cieszanowa, Oleszyc i Lubaczowa. W tym czasie w Dachnowie nieformalnie funkcjonowała już straż ogniowa.

Tuż po wielkim pożarze kierownik szkoły w Dachnowie wystąpił do C.K. Namiestnika we Lwowie z wnioskiem o zarejestrowanie straży pożarnej, jednak podanie z przyczyn formalnych zostało odrzucone, przez co straż przez następne 29 lat funkcjonowała nieformalnie.

2 kwietnia 1929 roku odbyło się zebranie założycielskie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dachnowie. Członkowie komitetu organizacyjnego (Piotr Krawiec, Michał Stadnik, Michał Czajka, Michał Krawiec, Józef Kowal, Stefan Maślanka, Antoni Gliniak oraz Michał Kosiło) jednogłośnie uchwalili statut straży. Łącznie do straży w dniu zebrania zapisało się 24 druhów. Następnie powołano Zarząd Korpusu Strażackiego w składzie: prezes -Michał Pryma, naczelnik– Michał Czajka, zast. naczelnika– Antoni Gliniak, sekretarz– Iwan Stadnik, magazynier (gospodarz)– Piotr Krawiec, skarbnik– Józef Kowal oraz członkowie zarządu: Jurko Koszła, Michał Stadnik, Józef Gancarz, Józef Zadworny, Iwan Hołówka. Uchwalono również termin ślubowania- niedziela, 7 kwietnia 1929r.

Pierwszą remizą była prowizoryczna szopa, znajdująca się po lewej stronie przy drodze w kierunku Oleszyc. Straż Pożarna posiadała wtedy na wyposażeniu sikawkę ręczną oraz wóz konny. Strażacy wyposażeni byli w mundury, hełmy, topory oraz przede wszystkim mnóstwo odwagi. W 1935 roku, gdy prezesem był Michał Pekar, a naczelnikiem Włodzimierz Koszła, uchwalono nowy statut. W czasie okupacji straż pożarna w Dachnowie nie funkcjonowała.

W 1947 roku po akcji Wisła, Dachnów zamieszkiwało 169 rodzin, łącznie 667 osób. Dopiero wtedy nastał względny spokój i postanowiono reaktywować Ochotniczą Straż Pożarną. Wybrano komendanta- druha Bronisława Krylę. Swoją funkcję pełnił aż do roku 1971, gdy został zastąpiony przez Michała Gierasa.

Remiza początkowo znajdowała się w budynku świetlicy wiejskiej po lewej stronie w kierunku Oleszyc, w okolicy drewnianego krzyża. Na wyposażeniu była sikawka na wózku, oraz trąbka przedwojennego sygnalisty. W kolejnych latach straż przeniosła się na teren Zakładów Roszarniczych, zlokalizowanych na terenie dawnego folwarku w dzielnicy Podlas.

2 maja 1958 roku w znajdującym się niedaleko remizy domu doktora Szczepana Kruczka, po wojnie adaptowanego na szkołę, ślubowanie strażaka złożył honorowy Prezes OSP druh Józef Krawiec. Do straży należeli wtedy m.in.: Ludwik Cencora, Jan Zadworny, Grzegorz Paraszczyn, Stanisław Łoziński.

W latach 50-tych XX wieku jednostka otrzymała motopompę M 200. W kolejnych latach straż starała się o budowę nowej strażnicy. Gromadzono fundusze oraz materiał. Jednak los sprawił, iż zgromadzone materiały przeznaczono na budowę Wiejskiego Domu Kultury, w zamian strażacy otrzymali w nim pomieszczenie od strony kościoła. Na wyposażeniu straży znajdowała się wtedy motopompa M-400.

W połowie lat 60-tych, po wielu latach wyczekiwania uroczyście otwarto nową strażnicę, wybudowaną częściowo czynem społecznym oraz przy pomocy Gromadzkiej Rady Narodowej w Dachnowie, która służy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dachnowie do dnia dzisiejszego.

Lata transformacji to trudny czas dla mieszkańców Dachnowa. Remiza która od 30 lat, służy strażakom, przez te wszystkie lata jest jedynie doraźnie remontowana, po 14 latach starań w roku 1994r. doczekała się wymiany dachu. Niestety była to ostatnia modernizacja strażnicy, która wciąż nie posiada choćby dostępu do bieżącej wody.

Przełomowy dzień w historii straży wypadł w 1998 roku, gdy jednostka uroczyście odebrała samochód GLM 8 Żuk z wyposażeniem m.in. motopompa PO5. Obecnie OSP posiada wóz GLBM 0,4/0,5 GAZ-2705 GAZELA.

Nadanie sztandaru OSP Dachnów-poczet sztandarowy od lewej Stanisław Różycki, Edward Pokrywka, Michał Gieras

Ostatnie lata to czas ożywienia w Ochotniczej Straży Pożarnej, ogień rozpalony w sercach młodych ochotników nie może wygasnąć.

www.facebook.com/OspDachnow/

 

Przypisy:
-Kurjer Lwowski 22 III 1990r. , nr 81, s.3.
-T. Róg, Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Dachnowie. Referat wygłoszony 20 V 2006r. w Dachnowie podczas uroczystości 106. Rocznicy powstania OSP w Dachnowie i nadania sztandaru jednostce.
-Protokół założycielskiego Zgromadzenia Ochotniczej Straży Pożarnej Małopolskiego Związku Straży Pożarnych we Lwowie spisany dnia 2 kwietnia 1929r.  w Dachnowie
-TT. Róg, Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Dachnowie. Referat wygłoszony 20 V 2006r. w Dachnowie podczas uroczystości 106. Rocznicy powstania OSP w Dachnowie i nadania sztandaru jednostce.
-Protokół założycielskiego Zgromadzenia Ochotniczej Straży Pożarnej Małopolskiego Związku Straży Pożarnych we Lwowie spisany dnia 2 kwietnia 1929r.  w Dachnowie
-T. Róg,”… i zostanie tylko pustynia” Osobowy wykaz ofiar konfliktu ukraińsko-polskiego 1939–1948. Gmina Cieszanów, powiat Lubaczów, Rzeszów 2011

Zobacz także:

OSP ŁukawiecOSP Łukawiec

Rok powstania: 1920 KSRG: Tak (2021r) Pojazdy: GCBA Jelcz, SLRt Ford Transit Jednostka liczy 60 członków, w tym 56 zwyczajnych, 4 honorowych oraz 11 druhen. Jednostka posiada samochód ratowniczo – gaśniczy