Lubaczów998 Jednostki OSP OSP Stare Oleszyce

OSP Stare Oleszyce

OSP Stare Oleszyce post thumbnail image

Rok powstania: 1906
KSRG: Tak
Pojazdy: GBA MAGIRUS DEUTZ

Jednostka liczy 49 strażaków w tym 44 czynnych i 5 honorowych oraz 30 członków drużyn sportowo-pożarniczych.

Jednostka posiada samochód pożarniczy typu GBA 2,5/1,6 – Magirus Deutz z 1974 roku.

Strażnica to 3 stanowiskowy ogrzewany garaż wraz z zapleczem warsztatowym, system selektywnego wywoływania, antywłamaniowy system alarmowy. Ponadto jednostka zarządza zapleczem biurowo-socjalnym wraz z świetlicą.

Wyposażenie jakie posiada jednostka to między innymi zestaw ratownictwa technicznego kombi LUKAS, zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1, aparaty ochrony dróg oddechowych „Fenzy”, pilarki spalinowe do drewna Sthil, piła do betonu i stali Stihl TS 420, agregat prądotwórczy GEKO 2,5 kVA, motopompa PO 5, motopompa szlamowa Honda WT 30X, motopompa pływająca „Niagara”, drabina DNW 3080, radiostacje przenośne Motorola.

Terenem działania jednostki jest teren gminy oraz teren pomocy wzajemnej. W latach 2010–2017 jednostka uczestniczyła w 64 działaniach ratowniczo-gaśniczych, w tym 19 pożarach i 45 miejscowych zagrożeniach.

W 2010 roku jednostka dwukrotnie uczestniczyła w działaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi w miejscowości Gorzyce powiat tarnobrzeski. W 2015 roku członkowie uczestniczyli w 6 dniowych poszukiwaniach mieszkańca Starych Oleszyce w kompleksie lasów sieniawskich.

Jednostka aktywnie uczestniczy w rywalizacji sportowo-pożarniczej. W jednostce działają 4 drużyny sportowo-pożarnicze: grupa A – mężczyźni, grupa C-kobiety, MDP dziewcząt i MDP chłopców, które uzyskują czołowe lokaty na szczeblu gminy, powiatu i województwa:

Grupa A: mistrz powiatu (2017),

Grupa C: mistrz powiatu (2003, 2007, 2009, 2015, 2017), zawody wojewódzkie: Żurawica 2003, Nowa Dęba 2010.

Grupa MDP dziewcząt: mistrz powiatu (1999, 2001, 2005, 2007, 2011), wicemistrz powiatu (2009, 2013), zawody wojewódzkie: Rudnik nad Sanem 2000, Lubaczów 2002, Hucisko 2006, Krzeszów 2008, Zarzecze 2012)

Grupa MDP chłopców: mistrz powiatu (1999, 2001, 2011), wicemistrz powiatu (2013, 2015), zawody wojewódzkie: Rudnik nad Sanem 2000, Lubaczów 2002 – III miejsce, Zarzecze 2012 – III miejsce).

W 2010 roku w IV edycji plebiscytu „Strażak na medal” organizowanym przez gazetę „Nowiny” druhna Adela Zawitkowska-Gier została Strażakiem Roku.

W 2010 roku Kamil Brudniak został laureatem wojewódzkim OTWP i reprezentował województwo podkarpackie w eliminacjach centralnych w Częstochowie. (kat. szkoły gimnazjalne).

Jednostka dwukrotnie brała udział w konkursie „strażacy na medal” (2004, 2015).

Powstanie ochotniczej straży ogniowej w Oleszycach starych datuje się na początek XX wieku. Przełomowym wydarzeniem mającym wpływ na powstanie jednostki miał żywioł wielkiego pożaru jaki dotknął 11 maja 1901 roku miejscowości Oleszyce i Oleszyce Stare. Spłonął kościół, dwie cerkwie, trzy bożnice, szkoła, urząd gminy, poczta i około 1000 zabudowań. Gęsta drewniana zabudowa, dachy kryte strzechą stwarzały niebezpieczeństwo powrotu żywiołu w latach następnych. Dlatego na terenie wsi w latach 1901-1905 funkcjonowały patrole ogniowe z których w 1906 roku powstała ochotnicza straż ogniowa. Inicjatorami jej powstania byli: Wojciech Kozłowski, Mikołaj Żerucha, Mikołaj Karp, Jan Sopel. Początkowo straż wyposażona była jedynie w podręczny sprzęt gaśniczy: wiadra, bosaki, drabiny przechowywane w szopie przy budynkach szkolnych.

Zapewne w sposób nieformalny straż ogniowa w Oleszycach starych istniała znacznie wcześniej. Pierwsza wzmianka o udziale „sikawki z gminy wiejskiej ze Starych Oleszyc”, odnotowana w Kurierze Lwowskim, dotyczy pożaru jaki wybuch pomiędzy ulicą Zamkową a ulicą Podwale w miejscowości Oleszyce 24 lipca 1888 roku.

W 1892 roku w Przewodniku Pożarniczym wspomniano o „straży gminnej ze Starych Oleszyc” która uczestniczyła w pożarze (23 września) 4 domów mieszkalnych przy ulicy Wałowej w Oleszycach. Kolejną wzmianką o działalności „sikawki z Oleszyc Starych” jest udział w gaszeniu pożaru 50 zabudowań w Zabiałej, jaki miał miejsce 19 marca 1900 r. (Kurier Lwowski).

W latach 20-tych XX w została zakupiona sikawka ręczna i węże, a następnie wóz z beczką na drewnianych kołach. Z drewna pochodzącego z lasu gromadzkiego wybudowano w centrum wsi remizę (obok szkoły).

Zasłużonymi strażakami i działaczami okresu międzywojennego byli: Ludwik Hyd, Wojciech Kozłowski, Mikołaj Kaliński, Julian Suszko, Mikołaj Posikira, Władysława Borszcz, Teodora Czeterbok, Zbigniew Znak.

Decyzją Zarządu Oddziału Powiatowego w dniu 29 lipca 1935 roku teren powiatu lubaczowskiego został podzielony na 12 rejonów. Oleszyce Stare wraz z Starym Siołem zostały przydzielone do rejonu II – Oleszyce miasto. 24 listopada 1935 roku w rejonie II odbyły się ćwiczenia pod kierownictwem instruktora powiatowego Mieczysława Zycha w których uczestniczyła straż ze Starych Oleszyc. Ćwiczenia wykazały „dostateczny poziom wyszkolenia … natomiast dały się zauważyć braki wiadomości w taktyce obrony zbiorowej”.

Obserwatorzy wskazali także na braki w wyposażeniu w sprzęt jednostki. Jednostka posiadała jedną sikawkę bez beczkowozu, brak węży, przełączników oraz braki w umundurowaniu. Straż tego okresu tworzyli między innymi: Bronisław Kuczek, Stanisław Stanina, Piotr Rodzeń, Tadeusz Hyd, Mikołaj Kaliński, Mikołaj Łucko, Józef Wilk, Józef Kurdziel, Jan Sopel.

W Okresie II wojny światowej jak w większości jednostek na terenie gminy działalność została znacznie ograniczona. Sprzęt został zabezpieczony i w czasie działań wojennych nie uległ zniszczeniu.

Po zakończeniu działań wojennych działalność jednostki reaktywowano. Wykonano remont remizy, która została przesunięta w nowe miejsce (obecnie miejsce po stacji paliw na placu SKR).W 1949 roku nasiliła się ideologizacja życia wewnętrznego OSP. W przeprowadzonej w lecie 1949 roku weryfikacji, której celem było wyeliminowanie z szeregów OSP „zadeklarowanych przeciwników ustroju demokracji ludowej” komisja weryfikacyjna pozytywnie zweryfikowała cały skład osobowy OSP biorąc pod uwagę przede wszystkim wyszkolenie wszystkich członków straży, a w dalszej kolejności ich zaangażowanie w ORMO”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stowarzyszenie w 1954 roku przyjęło statut wzorcowy z 1951 roku i złożyło wniosek o wpisanie do rejestru stowarzyszeń. W 1955 r. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Oleszycach Starych została wpisana pod nr 1030 do rejestru stowarzyszeń i związków prowadzonych przez Wydział Społeczno-Administracyjny Prezydium WRN . W 1955 roku zakupiono nowy wóz na ogumionych kołach, sikawkę zastąpiono motopompą M-200 a stare węże nowymi. Reaktywowana OSP opierała się na pracy społecznej członków: Mikołaj Kaliński, Bronisław Sopel, Stanisław Kuczek, Ludwik Adamski, Tadeusz Bąk, Marian Puk, Tadeusz Koczaj, Bolesław Puk, Józef Puk, Bronisław Grocki, Stanisław Sopel, Leon Wilk, Józef Ziąber, Władysław Koraszyński, Władysław Brudniak. W 1955 roku jednostka liczyła 15 członków.

W związku z zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 1957 roku w sprawie „statutu wzorcowego ochotniczej straży pożarnej” na walnym zebraniu 15 lutego 1958 został przyjęty „nowy” statut wzorcowy z 1957 r. W latach 60-tych w związku z powstaniem bazy SKR-u budynek remizy został „przesunięty” (obecnie budynek świetlicy i sklepu). W tym okresie członkowie podejmowali szkolenia w zakresie podstawowym jak również w zakresie obsługi motopompy. Jednostka uczestniczyła w wielu pożarach zarówno na terenie miejscowości jak i powiatu (pożar gazu w Szczutkowie w 1963 r.).

W latach 70 jednostka liczyła 22 członków i 13 członków drużyny młodzieżowej (1974). Jednostka uczestniczyła we współzawodnictwie pomiędzy stowarzyszeniami OSP w zakresie działalności prewencyjno-propagandowej o tytuł „Najlepszej OSP w powiecie i województwie”. W ramach współzawodnictwa członkowie uczestniczyli w czynach społecznych (naprawa drogi), kontroli zabezpieczenia ppoż. w ramach patrolowania lasu gromadzkiego, wykonywali fotogazetki oraz przeprowadzali pogadanki o tematyce przeciwpożarowej. Na walnych zebraniach podnoszono temat budowy nowej murowanej remizy i braku podstawowego sprzętu (węży).

Jednostka posiadała jedynie podstawowy sprzęt tj. motopompę, węże i prądownice przewożone na przyczepianym do ciągnika wozie. Motopompa przechowywana w drewnianej nieogrzewanej remizie często ulegała awarii. Wg sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Lubaczowie za okres 1970-1973 Stare Oleszyce zostały wymienione w grupie jednostek w którym daje się zauważyć „brak odpowiedniej opieki nad sprzętem”.

Jednostka uczestniczyła we współzawodnictwie pomiędzy ochotniczymi strażami pożarniczymi o tytuł „Najlepsza OSP na terenie gminy i województwa w przeciwpożarowej działalności statutowej” w ramach współzawodnictwa strażacy uczestniczyli w czynach społecznych, wykonywali gazetki i wygłaszali pogadanki, prowadzili kontrole obszarów leśnych i omłotowych (147 kontroli) obejmując nadzorem prewencyjnym 247 gospodarstw ze Starych Oleszyc i 130 gospodarstw „wsi sąsiednich”. W jednostce działała młodzieżowa drużyna pożarnicza (1977). Jednostka uczestniczyła także w zawodach gminnych (1978) oraz ćwiczeniach taktycznych przeprowadzanych przez komendanta gminnego (1979), prowadziła zabezpieczenie pożarowe w czasie żniw i omłotów (1978-1979).

W 1980 roku jednostka liczyła 21 członków czynnych i 10 członków drużyny młodzieżowej. Jednostka prenumerowała z własnych środków czasopismo „Strażak” wykonano także kapitalny remont motopompy.

Wg sprawozdań z lat 1980-81 jednostka posiadała „podstawowy sprzęt gaśniczy i 5 ubrań ochronnych” W 1983 roku w Starych Oleszycach wykonano wodociąg i hydranty co znacznie przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców.

W 1986 roku remiza zostaje przeniesiona do „boksu” w garażach SKR-u ze względu na budowę na jej miejscu nowego wielofunkcyjnego budynku na potrzeby SKR-u i GS-u, a drewniany budynek remizy został sprzedany. Działalność członków jednostki została ograniczona jedynie do udziału w gaszeniu pożarów.

Działalność organizacyjna jednostki systematycznie słabła, jednostka posiadała „stare i dziurawe węże, pompę trzeba wyremontować, a do wozu na którym jest sprzęt trzeba zakupić opony i dętki”. 

W latach 1989-1991 jednostka „praktycznie” przestała funkcjonować, nie odbywały się zebrania sprawozdawcze, jedynie w czasie pożarów członkowie podejmują działania statutowe.

W dniu 17.03.1992 r. odbywa się zebranie w sprawie likwidacji jednostki lub jej reaktywacji. Zebrani opowiedzieli się za utrzymaniem jednostki OSP w Starych Oleszycach oraz wybrano nowy zarząd w składzie: Robert Brudniak – prezes, Zdzisław Kozian – naczelnik, Józef Kozłowski – sekretarz, Wiesław Baran – skarbnik, Stanisław Grocki, Ryszard Bąk, Marek Kalmuk – członkowie. Działalność zarządu w latach 1992-1995 była jednak mało zauważalna, były ogromne trudności w zmobilizowaniu się do udziału w organizowanych corocznie zawodach gminnych. W trakcie tego okresu wybrakowano zużyty sprzęt oraz pozyskano nowe ubrania polowe, pasy i węże.

W 1995 roku „udaje się” zorganizować męską drużynę do gminnych zawodów. Ku zdziwieniu wszystkich jednostek z gminy, strażacy OSP Stare Oleszyce zajęli I miejsce w zawodach gminnych i II miejsce w powiatowych zawodach, uzyskując prawo startu w zawodach województwa przemyskiego w 1996 r. W 1995 roku jednostka liczyła 51 członków czynnych.

W czasie zawodów wojewódzkich w Przemyślu jednostka ze Starych Oleszyc podobnie jak w roku ubiegłym okazała się „czarnym koniem zawodów” zajmując III miejsce. Seria zwycięstw zawodników była punktem zwrotnym z działalności jednostki. Do zawodów gminnych przygotowała się także drużyna młodzieżowa chłopców, jednak ze względu na warunki atmosferyczne zawody gminne w 1996 roku nie odbyły się.

W 1997 roku w zebraniu sprawozdawczym na 50 członków uczestniczyło tylko 18 osób, głównie zawodników drużyn pożarniczych, ale do działalności włączają się coraz częściej, także dotychczasowi członkowie, którzy w ostatnich latach nie wykazywali aktywności. 13 zasłużonych strażaków zostało członkami honorowymi. W 1997 roku powstała MDP chłopców a w 1998 MDP dziewcząt.

19.03.1998 roku z OSP Oleszyce został przekazany samochód gaśniczy GBAM 2/8+8 Star 26. Fakt ten był kolejnym wydarzeniem, obok sukcesów w zawodach pożarniczych, który zwiększył aktywność i zaangażowaniu strażaków. Zostały podjęte szkolenia szeregowych i funkcyjnych, młodzież licznie gromadziła się w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych.

Do zarządu weszli aktywni członkowie jednostki, którzy w swojej pracy koncentrowali się na pozyskanie podstawowego sprzętu gaśniczego i angażowaniu członków do społecznej działalności. Zarząd dokonał aktualizacji składu osobowego członków, mało aktywni członkowie złożyli oświadczenia o rezygnacji z członkostwa.

Zarząd w 2011 roku opracował plan przedsięwzięć związany ze zbliżającym się jubileuszem 100-lecia jednostki. Powstała wizja rozbudowy remizy i pomieszczeń socjalno-biurowych na „bazie” pomieszczeń SKR-u oraz placu ćwiczeń na placu „Bartłomieja Rogalskiego”. Kulminacyjnym wydarzeniem obchodu jubileuszu jednostki ma być poświęcenie i przekazanie sztandaru jednostce.

Działania zarządu ukierunkowane były na realizację tej wizji. W tym celu pozyskiwano środki na zakup sztandaru między innymi poprzez ”akcję kalendarz” przeprowadzoną w latach 2001 i 2002.

O wzroście aktywności członków OSP może świadczyć ilość osób uczestniczących w zebraniach sprawozdawczych: 16 w 1998 r., 36 w 1999 r., 45 w 2000 r., 48 w 2002 r., i 55 w 2003 r. W 2005 roku jednostka liczyła 42 członków czynnych i 8 honorowych.

23 lipca 2006 roku, dzięki zaangażowaniu członków zarządu, przy wsparciu i zaangażowaniu wszystkich strażaków i całej społeczności Starych Oleszyc, jednostka uroczyście świętowała obchody 100-lecia powstania oraz poświęcono sztandar ufundowany przez mieszkańców sołectwa Stare Oleszyce. Członek Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie Edward Dziaduła odznaczył sztandar Złotą Odznaką Związku. W jubileuszu jednostki uczestniczyli między innymi: Mirosław Karapyta wicemarszałek województwa podkarpackiego, Józef Michalik Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lubaczowie, przedstawiciele PSP w Lubaczowie oraz władze samorządowe Gminy Oleszyce. Uroczystość uświetniła orkiestra strażacka z Oseredka.

W 2006 roku powołano Jednostkę Operacyjno-Techniczną (26 strażaków), która została wyposażona w nowe ubrania koszarowe przekazane przez Nadleśnictwo Oleszyce. Jednostka doskonaliła swoje umiejętności w trakcie organizowanych ćwiczeń wewnętrznych oraz poprzez udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Ze środków Gminy Oleszyce zakupiono agregat prądotwórczy.

W 2008 r. jednostka zakupiła używany samochód Magirus Doutz, który zastąpił wysłużony samochód Star 26, zwany przez członków OSP „Babcią” oraz pozyskała nieodpłatnie z Nadleśnictwa Oleszyce pompę szlamową – Honda WT 30 X. Na działalność statutową jednostka pozyskiwała środki finansowe z różnych źródeł w tym z 1% podatku dochodowego przekazywanego przez podatników. W roku 2010 jednostka ze środków Funduszu sołeckiego sołectwa Stare Oleszyce została wyposażona w system selektywnego wywoływania.

W trakcie zebrania sprawozdawczego w 2012 roku walne zebranie zatwierdziło wniosek zgłoszony w czasie dyskusji „o podjęcie działań związanych z włączeniem jednostki do KSRG”, który został powtórzony w czasie zebrań w 2013 r. i 2014 r. Szczegółowa analiza stanu wyszkolenia i wyposażenia wykazała braki zarówno w wyszkoleniu (brak szkoleń medycznych) jak również w wyposażeniu (m.in. zestaw ratownictwa technicznego, aparatów oddechowych, odzieży ochronnej). Członkowie zarządu podjęli starania o pozyskanie środków finansowych i doposażenie jednostki w sprzęt wg normatywu KSRG. W 2012 roku jednostka rozpoczęła zakupy nowych hełmów i ubrań ochronnych (UPS), które były kontynuowane w latach kolejnych. W 2013 jednostka została wyposażona w zestaw ratownictwa technicznego Lukas przekazany nieodpłatnie z KP PSP w Lubaczowie. W 2014 roku w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Rzeszowie i Gminy Oleszyce pozyskano zestaw ratownictwa medycznego PSP R1, piłę do stali i betonu, 2 aparaty oddechowe oraz odzież ochronną. Członkowie aktywnie poszukiwali środków finansowych na działalność statutową uzyskując dofinansowanie do zakupu radiostacji samochodowej i 6 radiostacji nasobnych. Doposażenie w niezbędny sprzęt było także kontynuowane w roku 2015. Członkowie uczestniczyli w latach 2013-2015 w kursach kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Jednostka realizując zadania statutowe uczestniczy:

  • w szkoleniach organizowanych przez PSP,
  • w gminnych, powiatowych i wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych,
  • w uroczystościach religijno-patriotycznych,
  • w gminnych i powiatowych obchodach Dnia Strażaka,
  • akcjach charytatywnych,

ponadto:

  • organizuje imprezy o lokalnym charakterze,
  • organizuje ćwiczenia i manewry,
  • współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich w Starych Oleszycach.

Zgodnie z decyzją nr IX/208 KSRG Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 maja 2022 r. roku włączył Ochotniczą Straż Pożarną w Starych Oleszycach do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego.

www.facebook.com/ospstareoleszyce

Zobacz także: