Lubaczów998 Jednostki OSP OSP Stare Sioło

OSP Stare Sioło

OSP Stare Sioło post thumbnail image

Rok powstania: Data powstania jednostki nie jest znana. Jednostka została reaktywowana w 1966 r.
KSRG: Nie
Pojazdy: GBM STAR 244

Jednostka liczy 44 strażaków, w tym 26 czynnych, 5 honorowych, 3 wspierających i 10 członków MDP.

Strażnica to murowana jednostanowiskowy garaż, ogrzewanie centralne, akustyczny system alarmowania za pomocą syreny elektrycznej stacjonarnej uruchamianej ręcznie.

Jednostka wyposażona jest w podstawowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy, samochód pożarniczy typu Star 244 GBM2/8, motopompę M8/8 oraz kuchnię polową.

W jednostce działają dwie drużyny sportowo-pożarnicze: grupa A – mężczyzn i grupa MDP chłopców

Na temat początkowej działalności, wyposażenia, wyszkolenia, warunków w jakich działała, oraz członków OSP w Starym Siole z okresu przedwojennego oraz międzywojennego wiemy bardzo niewiele, z powodu braku dokumentacji archiwalnej. O pierwszych wzmiankach istnienia jednostki straży ogniowej w miejscowości Stare Sioło możemy się dowiedzieć ogólnikowo z innych opracowań, np. Tomasza Róga „Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleszycach (1882 – 2014)”w którym opisano o zaistniałym pożarze w Oleszycach w nocy z 22 na 23 lipca 1888 r. gdzie na pomoc miejscowej straży ogniowej przybyły jednostki strażackie ze Starego Sioła, Oleszyc Starych, następnie straże z Lubaczowa, Cieszanowa i Opaki (…)Również we wrześniu 1892 r. jednostka straży brała udział w gaszeniu pożaru w Oleszycach[1]. W okresie międzywojennym w 1932 r. w Lubaczowie powołano Oddział Powiatowy jako jeden z 14 oddziałów Małopolskiego Związku Straży Pożarnych we Lwowie, natomiast w lipcu 1935 r. Oddział Powiatowy został podzielony na 12 rejonów (…), do rejonu nr II Oleszyce miasto, oprócz macierzystej, należały jednostki OSPz Oleszyc Starych i Starego Sioła, (…),24 listopada 1935 r. w rejonie II – Oleszyce miasto odbyły się manewry i ćwiczenia prowadzone z udziałem kilku jednostek. Założeniem ćwiczeń było prowadzenie akcji ratunkowej w czasie pożaru budynku mieszkalnego w Oleszycach oraz niedopuszczenie do rozszerzania się ognia na sąsiednią zabudowę drewnianą. Pożar i sytuację upozorowano przy pomocy chorągiewek. Na alarm przybyły straże z Oleszyc miasta, Starych Oleszyc, Starego Sioła i Suchej Woli:6 oficerów, 7 podoficerów, 50 szeregowych -łącznie 63 strażaków (…)[2].
W owym czasie jednostka posiadała zaledwie jedną sikawkę, brak było węży, przełączników i beczkowozów. W latach 1939-1945 podczas II wojny światowej oraz w pierwszych latach powojennych zanim próbowano odbudować dawne struktury miejscowa straż jak i wiele innych przestała formalnie istnieć.

Jednostka została reaktywowana w latach 60. XX w., z najstarszych zachowanych dokumentów (protokołów z zebrań) wiemy, że w dniu 6 listopada 1966 r. odbyło się zebranie organizacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Siole. Zebranie prowadził ówczesny sołtys wsi Franciszek Ozimek, a na sekretarza wybrano Franciszka Paradę. Uczestniczyło w nim25 osób: Franciszek Parada, Józef Dzierga, Czesław Stopyra, Stanisław Stopyra, Franciszek Ozimek, Stanisław Janusz, Władysław Czaj, Bazyli Buczek(Boczulak), Jan Wałczyk, Ignacy Stopyra, Michał Stopyra, Czesław Byra, Władysław Nawłoka, Franciszek Dec, Stanisław Czuwyt, Tadeusz Kamienobrodzki, Edward Cisło, Kazimierz Domański, Stanisław Piwiński, Julian Dec, Bronisław Rodzeń, Jan Biały, Feliks Hulak, Szczepan Majdański i Stefan Lichacz. Na zebraniu omówiono i przedyskutowano statut OSP. Po wyczerpaniu dyskusji uchwalono zorganizowanie we wsi Ochotniczej Straży Pożarnej, do której wstąpiło 25 osób, uchwalono statut OSP, oraz wybrano zarząd, którego prezesem został Franciszek Parada, wiceprezesem Józef Dzierga, skarbnikiem Czesław Stopyra, sekretarzem Stanisław Stopyra zaś członkiem zarządu Franciszek Ozimek. Przewodniczącym komisji rewizyjnej wybrano Stanisława Janusza, członkami komisji zostali Władysław Czaj i Bazyli Buczek (Boczulak). W tym samym dniu Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Siole złożył podanie do Powiatowej Rady Narodowej Wydział Spraw Wewnętrznych w Lubaczowie poprzez Oddział Powiatowy Związku OSP w Lubaczowie o zarejestrowanie stowarzyszenia.

W październiku 1985 r. powstała pierwsza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców która liczyła 10 członków. W tym okresie aż do lat 90-tych remiza strażacka mieściła się w drewnianym budynku świetlicy wiejskiej, było to jedno niewielkie pomieszczenie w którym miejscowa jednostka przechowywała swój podstawowy sprzęt. Od początku lat 90- tych. XX w. strażacy i mieszkańcy wioski głównie z inicjatywy ówczesnego radnego dh Stanisława Rabczaka czynili starania o budowę nowego budynku. Odbyto wiele wyjazdów w celu pozyskania dokumentacji technicznej, pozwolenia na budowę oraz zakupu materiałów budowlanych. W 1992 r. rozpoczęto prace, mieszkańcy w czynie wykonali wykopy, fundamenty i podpiwniczenie do stanu zerowego.

Pozyskano i przygotowano materiał na więźbę dachową i tarcicę na szalunki. W powyższych pracach największy udział mieli druhowie: Jan Puchalski, Stanisław Rabczak, Bolesław Pelc, Józef Zaniewicz, Czesław Stopyra, Mieczysław Brudniak – który nadzorował prace oraz wielu innych. W roku 1995 dzięki funduszom z Urzędu Gminy udało się zakończyć budowę nowego budynku świetlico–remizy, w skład którego wchodziło: świetlica, kuchnia, salka ówcześnie komputerowa, kotłownia z pomieszczeniami gospodarczymi oraz remiza z jednym stanowiskiem na samochód bojowy i zapleczem gospodarczym. Rok później jednostka otrzymała z Urzędu Gminy samochód marki ŻUK.W roku 1994 powołano członka odpowiedzialnego za działalność drużyn młodzieżowych dh Kazimierza Hołubka, który w 1996 r. wraz z MDP dziewcząt zdobył pierwsze miejsce w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych oraz drugie w powiatowych.

W 1998 r. w Starym Siole odbyły się gminne zawody sportowo–pożarnicze, w których oprócz miejscowych jednostek brali udział zaproszone jednostki: OSP Mołodycz z gminy Wiązownica oraz Zawodowa Jednostka Strażacka z Rawy Ruskiej (Ukraina).

W maju 2011 r. jednostka otrzymała od OSP z Oleszyc średni samochód pożarniczy Star 244 GBM z motopompą M8/8.

Współczesna Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Siole to organizacja społeczna, zorganizowana na zasadach stowarzyszenia, jej statutowym zadaniem jest prowadzenie działań ratowniczo–gaśniczych, organizowanie i prowadzenie akcji zapobiegawczej przed pożarami, niesienie pomocy w ratowaniu mienia i życia ludzi w razie pożaru lub innych klęsk żywiołowych nie tylko miejscowej lecz także w miarę możliwości okolicznej społeczności na terenie całej gminy. Ponadto biorą czynny udział w akcjach poszukiwawczych osób zaginionych oraz charytatywnych. Poza działaniami statutowymi członkowie jednostki nie pozostają bierni, angażują się w prace prowadzone na rzecz swojej miejscowości, współpracują z Kołem Gospodyń Wiejskich w Starym Siole, przykładem może być pomoc przy organizacji różnego rodzaju spotkań i imprez kulturalnych jak i kościelnych, m.in. są to: obchody z okazji Dnia Strażaka, uroczystości kościelne, piknik rodzinny, podczas którego prowadzony jest dzień otwarty jednostki. Wszyscy uczestnicy imprezy, a w szczególności dzieci i młodzież mają okazję zapoznać się z działalnością jednostki, zobaczyć i zaznajomić się ze sprzętem, zasadą działania itp. Miedzy innymi dzięki takim akcjom młodzi członkowie z MDP Krzysztof Stopyra, Michał Brudniak, Paweł Pilśniak biorą z powodzeniem udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W kategorii szkół podstawowych w 2017 r. Krzysztof Stopyra zdobył I miejsce na szczeblu gminnym i uczestniczył w eliminacjach powiatowych.
Zdjęcie nr 2

[1]T. Róg„Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleszycach (1882 – 2014)”s. 18-20.

[2]Z. Kubrak, Pod znakiem Św. Floriana……., s. 15, 18

Zobacz także:

OSP MłodówOSP Młodów

Rok powstania: 1931 KSRG: Nie Pojazdy:  GLBA RENAULT Ochotnicza Straż Pożarna w Młodowie powstała 19 lipca 1931 roku. Od momentu powstania jednostka wnosiła duży wkład w rozwój wsi, budując własną drewnianą

OSP ZałużeOSP Załuże

Rok powstania: 1920 KSRG: Nie Pojazdy:  SLRt RENAULT Jednostka liczy 35 strażaków, w tym 15 czynnych, 2 honorowych i 2 wspierających. Strażnica to jeden boks garażowy, a wyposażeniem jakim dysponuje jednostka

OSP ŁówczaOSP Łówcza

Rok powstania: 1960 KSRG: Nie Pojazdy: Volkswagen Transporter, ŻUK Jednostka liczy 46 członków. Na wyposażeniu OSP znajduje się samochód pożarniczy marki Volkswagen i Żuk, pompa Niagara, tłumice oraz podstawowy sprzęt