OSP Folwarki

OSP Folwarki post thumbnail image

Rok powstania: 1910
KSRG: Nie
Pojazdy: SLRt PEUGEOT BOXER

Jednostka liczyła w 2018 roku 47 strażaków, w tym 41 czynnych, 4 honorowych, 2 wspierających.

Jednostka posiada lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki PEUGEOT BOXER 335 L2H2.

Strażnica to jedno stanowisko garażowe na lekki samochód ratowniczy, alarmowanie odbywa się poprzez syrenę elektryczną uruchamianą bezpośrednio, łączność radiowa „Motorola” GM-360 samochodowa i nasobna. Jednostka posiada m.in. motopompę M 8/8, motopompę M8/8 TOHATSU VC 72 AS, pompę szlamową „Honda” WT30X, agregat prądotwórczy jednofazowy.

W jednostce działa drużyna sportowo-pożarnicza w grupie A – mężczyźni, wystawiana corocznie w zawodach na szczeblu gminnym, najlepszy wynik to 3. miejsce w 2014 r.

Pierwsze zmianki  o straży ogniowej pochodzą już z 1910 r.

Wg ustnego przekazu, początki działalności sięgają wcześniejszych lat, a straż funkcjonowała jako jedna z pierwszych na terenie obecnej gminy Cieszanów.

Na początku XX wieku miejscowość Folwarki posiadała zwartą drewnianą zabudowę krytą strzechą. Każda iskra w obejściu stanowiła duże zagrożenie pożarowe. W celu niesienia pomocy w przypadku pożarów, mieszkańcy na czele z nauczycielem Józefem Pasławskim, przy istniejącym Kółku Rolniczym, założyli Straż Pożarną, która  liczyła 15 członków.

Wśród mieszkańców niewielkiej wsi zebrano pieniądze na zakup sikawki. Ręczną sikawkę, którą przemieszczano zaprzęgiem konnym, zakupiono w 1912 roku za kwotę 600 koron austriackich.

W trakcie I wojny światowej część strażaków została zmobilizowana do wojska, a posiadane wyposażenie zaginęło. Podobne zahamowanie działalności nastąpiło podczas ostatniej wojny światowej, jednakże zawsze następowała reaktywacja działalności w celu niesienia pomocy w wypadkach losowych i dla ochrony mienia.

Na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach, 10 kwietnia 1954 roku na wniosek 15 członków–założycieli, zarejestrowano stowarzyszenie OSP w Folwarkach pod numerem 936 w Wydziale Społeczno-Administracyjnym Prezydium WRN w Rzeszowie.

Choć straż w Folwarkach istnieje już wiele lat, jednostka przez większość lat swojej działalności posiadała skromne zaplecze lokalowe i wyposażenie. Baza do działalności została stworzona z pomocą pozostałych mieszkańców przez samych strażaków. Na ówczesnym placu szkolnym, a następnie na mieniu wiejskim w pobliżu byłego sklepu, funkcjonowały drewniane szopy do przechowywania sikawki i pozostałego wyposażenia. W latach osiemdziesiątych przy szkolnym budynku gospodarczym postawiono murowane pomieszczenie na sprzęt strażacki. W 1965 roku jednostka OSP otrzymała motopompę M400, a w grudnia 1985 roku motopompę M800-30. Do przewozu sprzętu i strażaków wyznaczeni byli członkowie straży posiadający ciągniki z przyczepą.

W 2004 roku staraniem strażaków i mieszkańców adoptowano cały budynek gospodarczy na garaż wraz z zapleczem w postaci biura i magazynu oraz wykonano utwardzoną drogę dojazdową, hydrant wodociągowy, przyłącze elektryczne kablowe oraz oświetlenie zewnętrzne placu wokół remizy.

Wiosną 2010 roku dobudowana  została wiata grillowa i ciągi piesze. Ponadto straż ma na utrzymaniu dwa baseny przeciwpożarowe, które z własnej inicjatywy wybudowano również w latach 80 -tych XX wieku. Zebrania i inne okolicznościowe imprezy odbywają się w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej.

Od 30 października 2012 roku na wyposażeniu naszej jednostki jest lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki PEUGEOT BOXER.

(Obchody 100-lecia OSP Folwarki – 6 czerwca 2010 roku.)

W dniu 6 czerwca 2010 roku OSP Folwarki zorganizowała na placu przy remizie obchody jubileuszu 100-lecia istnienia jednostki, podczas których nastąpiło uroczyste nadanie sztandaru,  jako symbolu godności jednoczącej ludzi we wspólnym działaniu dla ogólnego dobra społeczności lokalnej. Sztandar został odznaczony Złotym Znakiem Związku nadanym przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Naszym działaniem służymy nie tylko wtedy, gdy ogień lub inne żywioły niszczą czyjś dobytek lub zagrażają bezpieczeństwu ludzi i zwierząt, gdy ktoś wymaga pomocy – bez wątpienia to nadrzędny cel i sposób działania, jakim jest udział w akcjach ratowniczych,  prowadzonych w czasie pożarów, klęsk i zdarzeń drogowych lub zagrożeń dla środowiska.

Ważną sprawą jest zapobieganie tym zdarzeniom, szczególnie poprzez rozpowszechnianie wiedzy i informacji o sposobach ochrony.                    

Jednak dla takiej jednostki jak nasza na pierwszy plan wybija się uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalno-oświatowym i sportowym, bezpośrednio w naszej miejscowości i na poziomie gminnym.

Stowarzyszenie działa na podstawie zapisów statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Folwarkach w nowym brzmieniu, przyjętego uchwałą Walnego Zebrania z dnia 25 lutego 2001 roku.

Na wyposażeniu jednostki był i znajduje się następujący sprzęt, m.in.: samochód gaśniczy lekki GLM marki ”Żuk”, pozyskany z OSP Niemstów w lipcu 2005 roku, (w późniejszym czasie, powrócił do macierzystej jednostki).

Samochód gaśniczy lekki GLM marki „Żuk”, który pozyskany nieodpłatnie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dachnowie (protokół przekazania z dnia 16.07.2010 r.).

źródło: OSP w Folwarkach

Zobacz także:

OSP SzczutkówOSP Szczutków

Rok powstania:  1931 KSRG: Nie Pojazdy:  SLRt FORD TRANSIT Na wyposażeniu jednostki znajduje się sprzęt pożarniczy oraz środki ochrony indywidualnej strażaków. Swoją siedzibę OSP ma w murowanej remizie strażackiej, której w