Lubaczów998 Jednostki OSP OSP Lisie Jamy

OSP Lisie Jamy

OSP Lisie Jamy post thumbnail image

Rok powstania: 1930
KSRG: Nie
Pojazdy:  GLBM RENAULT

Jednostka liczy 35 strażaków. Na wyposażeniu OSP znajdują się między innymi: zestaw PSP-R1, defibrylator automatyczny, kamizelka Kendricka-Keda, aparaty powietrzne Fenzy, agregaty prądotwórcze, pompy pływające oraz piłkarka do cięcia betonu i stali Sthil.

Z dokumentów otrzymanych z archiwum we Lwowie (kopii podania o zarejestrowanie OSP Lisie Jamy do Wysokiego Województwa we Lwowie oraz  Statutu Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisich Jamach) wynika, że Ochotnicza Straż Pożarna w Lisich Jamach powstała 17 czerwca 1930 roku.

W czasie II wojny światowej pierwszy drewniany budynek remizy spłonął. W okresie powojennym członkowie jednostki OSP w Lisich Jamach wraz ze społeczeństwem wsi odbudowali remizę. Dzięki prowadzeniu aktywnej działalności statutowej w swoim środowisku, kierując się troską o bezpieczeństwo współmieszkańców w latach sześćdziesiątych pozyskano pierwszą motopompę. W 1984 roku remiza po raz kolejny spłonęła, co było ogromną stratą dla strażaków i mieszkańców wsi. Strażacy ochotnicy nie załamując się tym faktem, na początku lat 90-tych rozpoczęli zbiórkę materiałów i przygotowywano się do ponownej odbudowy remizy. Cel został osiągnięty i w 2002 roku oddano do użytku nowy, murowany, pełnowymiarowy boks garażowy Ochotniczej Straży Pożarnej przy budynku domu kultury w Lisich Jamach.

Jednostka od momentu powstania dysponowała sprzętem w postaci samochodów pożarniczych marki Star, Żuk, a obecnie GLBM Renault Master. W okresie od oddania murowanego garażu do roku 2011, jednostka borykała się z różnymi problemami takimi jak brak sprzętu i odpowiedniej liczby przeszkolonych strażaków. Reaktywacja jednostki nastąpiła w 2011 roku i od tego czasu bardzo dużo się zmieniło. W szeregi OSP Lisie Jamy zaczęły wstępować nowe osoby, którym bardzo zależało na tym, by pokonać marazm, brak sukcesów i doprowadzić jednostkę do pozycji liczącej się na terenie całego powiatu lubaczowskiego. Starania w zdobyciu niezbędnego wyposażenia jednostki w odpowiedni sprzęt ratowniczy, samochód pożarniczy i doposażenia osobistego strażaków rozpoczął druh Marek Pilip, pisząc prośby i wnioski o pomoc i wsparcie do różnych fundacji, instytucji prywatnych i państwowych. Natomiast nowo wybrany zarząd położył nacisk na zdobywanie odpowiednich kwalifikacji i szkoleń przez nowo przyjętych w swe szeregi druhów. Pierwszym pozyskanym sprzętem był zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1 z deską ortopedyczną, który został przekazany przez Dolnośląską Fundację Rozwoju i Ochrony Zdrowia z Wrocławia. Kolejną instytucją, która wsparła jednostkę w defibrylator AED, szyny Kramera, kamizelkę Hendrika, rękawice specjalistyczne, fantom do nauki resuscytacji, pilarkę STIHL do cięcia betonu i stali była Fundacja Fakt ,,Serce dla dzieci’’ w Warszawie.  Pozytywnie prośbę o pomoc dla jednostki OSP rozpatrzyła również Fundacja ORLEN ,,Dar serca’’, przekazując środki na zakup pompy szlamowej i agregatu prądotwórczego. Dzięki Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie zakupiono trzy aparaty oddechowe i sprzęt gaśniczy w postaci węży, prądownic i nowoczesnych tłumic do gaszenia traw.  Czwarty aparat oddechowy zakupiono dzięki wsparciu Fundacji Banku PKO BP, pomocy nie odmówiła także Jastrzębska Spółka Węglowa, od której jednostka otrzymała środki na zakup obuwia gumowego. Starania jednostki OSP Lisie Jamy zostały dostrzeżone przez osoby prywatne i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie brygadiera Ireneusza Trojnara, który przekazał OSP na wyposażenie agregat prądotwórczy i piłę łańcuchową do drewna, a środki pieniężne na zakup sprzętu łączności pochodziły od osób prywatnych.

2 września 2012 roku kolejnym szczególnie ważnym i doniosłym wydarzeniem dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisich Jamach było przekazanie i poświęcenie sztandaru oraz lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, które są wyrazem szacunku i uznania dla ciężkiej, wymagającej ogromnego poświęcenia i odwagi pracy strażaków. Samochód zakupiono dzięki wsparciu finansowemu gminy Lubaczów, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie. Zabudowę wykonała firma BIBMOT z Mielca. Sztandar dla jednostki został ufundowany ze środków mieszkańców wsi Lisie Jamy oraz osób życzliwych, którym w podziękowaniu strażacy ufundowali pamiątkowe gwoździe na drzewcu sztandaru. Zdjęcie Sztandar Lisie Jamy.

 

Zarządy Ochotniczej Straży Pożarnej (prezes Marian Dorota, prezes Bogdan Dorota, zastępca prezesa Zdzisław Buczko, naczelnik Tadeusz Furgała, zastępca naczelnika Macieja Pytel, zastępca naczelnika Radosław Pilip wraz z druhami Marek Pilip, Piotr Hanus, Janusz Hanus, Stanisław Misztal, Łukasz Sęga, Krzysztof Antoniów, Mateusz Furgała, Dawid Furgała, Wojciech Furgała, Rafał Antonik, Marek Skibicki, Jacek Kornaga, Maciej Machczyński, Paweł Roman, Paweł Baran, Filip Baran, Marcin Huk, Leszek Pytel, Adam Dorota, Jerzy Gancarz, Wojciech Szczybyło, Jakub Szczybyło, Grzegorz Dorota) położyli nacisk na zdobywanie odpowiednich kwalifikacji, wyszkolenie i ćwiczenia.

Przyniosło to długo oczekiwany efekt w postaci zwycięstw podczas rywalizacji w zawodach sportowo – pożarniczych gminnych i powiatowych. Tradycje zawodów pożarniczych w Gminie Lubaczów sięgają początków XX wieku, a jednostka pasmo sukcesów rozpoczęła w roku 2011, zwyciężając zawody gminny oraz powiatowe. O jednostce straży pożarnej z Lisich Jam słychać było coraz częściej. Zmobilizowana drużyna od ostatnich kilku lat dzieliła i dzieli między sobą pasmo sukcesów – sportowych i finansowych. W kolejnych latach sukcesy jednostki to rok 2012 i I miejsce w zawodach gminnych, rok 2013 i IV miejsce w zawodach gminnych i IV miejsce w zawodach powiatowych, rok 2014 – 2016- II miejsce w zawodach gminnych, a w roku 2017- I miejsce w zawodach gminnych i III miejsce w zawodach powiatowych.

W 2012 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej powstała pożarnicza drużyna kobieca, występująca w składzie: Agata Malinowska, Agata Smoliniec, Jadwiga Gancarz- Jakubiec, Iwona Antosz, Elżbieta Myszkowska, Anna Misztal, Barbara Sęga, Angelika Misztal, Jolanta Smoliniec, Edyta Litwin, Patrycja Sęga, Anna Sęga, Anna Janczura, Anna Klufas, Ewelina Szczybyło, Aleksandra Antonik, Kamila Zajączkowska, Aleksandra Juchno, Sylwia Czucha, Aneta Buczko, Agnieszka Ilnicka, Marzena Skibicka, Edyta Roman i Magdalena Smoliniec, która w rywalizacji sportowo – pożarniczej na terenie gminy Lubaczów nie miała sobie równych przez kilka lat. Druhny rozpoczęły debiut w zawodach sportowo- pożarniczych od zwycięstwa w 2012 roku i nie oddały go przez kolejne lata w zawodach gminnych, a były to I miejsca w 2012, 2014, 2015 i 2016 roku. W roku 2013 miejsce III i 2017 roku miejsce II, natomiast w 2015 roku w zawodach powiatowych zajęły V miejsce.

 

Działalność jednostki nie skupiała się tylko na startach w zawodach sportowo pożarniczych. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisich Jamach brała i nadal bierze czynny udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych na terenie gminy Lubaczów, powiatu lubaczowskiego i województwa Podkarpackiego. Są to wyjazdy do pożarów, wypadków komunikacyjnych i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Strażacy byli dysponowani nawet do tak tragicznych zdarzeń jak akcje przeciwpowodziowe w dzielnicy Tarnobrzega- Wielowieś w 2014 roku, gdzie nieśli  pomoc powodzianom. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lisich Jamach wnosi duży wkład w rozwój wsi i gminy poprzez czynny udział w uroczystościach państwowych i kościelnych, ochronę życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Jednostka zabezpiecza różnego rodzaju imprez masowe, które mają miejsce w swojej miejscowości jak i całej gminie Lubaczów.

Wkład w rozwój i działalność jednostki wnieśli także: kapelan Mariusz Kot, Wawrzyniec Buczko, Ludwik Kubiszyn, Franciszek Antosz, Roman Janczura, Władysław Janczura, Władysław Baran, Kazimierz Kulczycki, Jan Sochań, Jan Soroń, Józef Buczko, Jerzy Baran, Jan Furgała, Franciszek Reis, Emil Janczura, Mieczysław Szularz, Michał Furgała, Józef Janczura, Jan Szczybyło, Józef Milo, Roman Krygowski. Członkowie honorowi i wspierający to Miczysław Gancarz, Franciszek Kijan, Marian Dorota, Ludwik Szczybyło i Mieczysław Szczybyło.

 

Zobacz także:

OSP LipieOSP Lipie

Rok powstania: 1928 KSRG: Nie Pojazdy: ŻUK Jednostka liczy 47 strażaków, w tym 26 czynnych, 4 honorowych, 8 wspierających. Młodzieżowa Drużyna liczy 8 członków. OSP posiada samochód marki Zuk oraz

OSP ŁukawiecOSP Łukawiec

Rok powstania: 1920 KSRG: Tak (2021r) Pojazdy: GCBA Jelcz, SLRt Ford Transit Jednostka liczy 60 członków, w tym 56 zwyczajnych, 4 honorowych oraz 11 druhen. Jednostka posiada samochód ratowniczo – gaśniczy