Lubaczów998 Jednostki OSP OSP Nowe Sioło

OSP Nowe Sioło

OSP Nowe Sioło post thumbnail image

Rok powstania: 1887
KSRG: Tak
Pojazdy: SLRt GAZ

Jednostka posiada lekki samochód pożarniczy typu GAZ. Na wyposażeniu znajdują się także m.in. łódź płaskodenna na przyczepie niskopodwoziowej, motopompa spalinowa, pompa szlamowa, agregat prądotwórczy, najaśnice do oświetlania terenu w trakcie prowadzenia akcji ratowniczej, aparaty powietrzne z czujnikiem bezruchu, piłę spalinową do usuwania powalonych drzew, drabinę pożarniczą trzyelementową.

Dom strażaka– miejsce spotkań społeczności lokalnej, Koła Gospodyń Wiejskich, dzieci i młodzieży w ramach spotkań Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, możliwość korzystania z sali telewizyjnej, zaplecza kuchennego oraz grilla.

Działania ratowniczo-gaśnicze jednostki to udział m. in. w akcji usuwania skutków powodzi w 2010 oraz 2014 roku w powiatach sandomierskim i tarnobrzeskim, likwidacji miejscowych zagrożeń oraz pożarów na terenie miejscowości oraz Gminy Cieszanów. Strażacy z  jednostki pomagają w wielu pracach społecznych użytecznych na rzecz środowiska lokalnego, parafii, miejscowej Szkoły Podstawowej.

W jednostce działają: drużyny sportowo-pożarnicze: grupa A– mężczyźni oraz MDP dziewcząt i chłopców którzy corocznie uczestniczą w zawodach sportowo-pożarniczych.

Pierwsza udokumentowana wzmianka o straży ogniowej z Nowego Sioła dotyczy jej udziału w gaszeniu pożaru Cieszanowa w 1889 roku.

„Dnia 21 maja 1889 r. w bardzo upalny dzień o godz. 3.30 po południu wybuchł pożar przy ulicy Cerkiewnej po lewej stronie w domu od rynku około 150 kroków odległym. W chwili wybuchu pożaru wiatru nie było, ale wkrótce wionął lekki wiatr zachodni; mimo to pożar z niesłychaną szybkością rozszerzył się w obie strony; ku rynkowi i w głąb ulicy i nim straż ogniowa z rekwizytami na miejsce zdążyć mogła i akcję ratunkową rozpoczęła – już płomienie objęły z obu stron domy sąsiednie od frontu tudzież domki stojące. Przy tak szybkim rozszerzeniu się ognia, strasznym żarze w dniu i tak  już skwarnym szczupłej liczebnie i zaledwie 3 sikawki straży ogniowej, w miejscu tak gęsto zabudowanym, że okapy dachów kryją – o zlokalizowaniu pożaru na budynki płomieniem objęte nie można było nawet myśleć; chodziło więc przede wszystkim o to, ognia do rynku nie dopuścić… W godzinę po wybuchu pożaru zaczęły przybywać straże okoliczne, jako to: Lubaczowska z 2 sikawkami, Oleszycka i wiejskie: Niemstowska, Lubliniecka, Dachnowska, Załuska, Żukowska, Nowosielska – każda z jedną sikawką i te zajęły ulicę Cerkiewną przez całą długość linii ogniowej, aby nie dopuścić do przerzucenia się pożaru na prawą stronę ulicy ledwie kilka kroków szerokiej, tudzież północno-zachodnią szerokość zajętej pożarem przestrzeni, aby dalszemu szerzeniu się ognia zapobiec… Do późnej nocy zgliszcza gorzały płomieniem i straże miejscowa i wiejskie nieustannie do rana były czynne…”

W początkowym jej okresie do straży należeli Polacy i Ukraińcy zamieszkujący licznie tę wieś. Kolejna wzmianka dotycząca straży ogniowej dotyczy roku 1906.

Z okresu międzywojennego zachowała się jedynie informacja z roku 1935 potwierdzona w Statucie oraz dokumentach rejestrowych. Z dnia 1 października 1935 roku w Archiwum Lwowskim zachowało się zawiadomienie złożone do Starosty Lubaczowskiego o składzie ówczesnego Zarządu Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej.           

Wybuch II wojny światowej zahamował rozwój straży ogniowej w Nowym Siole. Wpływ na to miało kilka czynników. Po pierwsze okupanci niemieccy nie chcieli działalności jakichkolwiek organizacji polskich, po drugie ludność narodowości ukraińskiej, dążąca do budowy swojego państwa nie chciała współpracować z Polakami.

W 1949 r. straż liczyła 25 członków, a na wyposażeniu znajdowało się: sikawka ręczna, węże tłoczne 20 szt., węże ssawne 3 szt. Lata 50-te należały do bardzo trudnych w działalności ochotniczych straży pożarnych, narastało upolitycznienie. W tym czasie następuje budowa remizy strażackiej z kamienia.

Koniec lat sześćdziesiątych XX wieku to wejście jednostki  do sieci straży pożarnych  oraz wpisanie jej do rejestru Stowarzyszeń i Związków przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie.   Jednostka  liczyła w tym czasie 17 członków. Do zarządu weszli: jako prezes Stanisław Lewkowicz, skarbnik Bolesław Ważny, sekretarz Józef Witko oraz Andrzej Kulczycki, Andrzej Szałański i Stanisław Matuła. W roku 1975 Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Lubaczowie przejęła władzę rejestracyjną nad Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Bezpośrednia władza nadzorcza nad OSP od tego roku należała do Naczelnika Gminy. W tym czasie skład zarządu wyglądał następująco: prezes Stanisław Lewkowicz, naczelnik Stefan Młynarowicz, skarbnik Bolesław Ważny, sekretarz Andrzej Kulczycki oraz gospodarz Andrzej Szałański.

Lata 70-te i początek lat 80-tych nie przyniosły większych zmian w liczebności członków OSP.  Długoletnim prezesem był dh Stanisław Lewkowicz. Oprócz działalności typowej dla straży, czyli gaszenia pożarów jednostka pomagała w innych pracach na rzecz wsi. Od roku 1983 strażacy wyjeżdżali na akcje bojowe ciągnikiem dostarczanym każdorazowo przez dh Andrzeja Kulczyckiego.

W roku 1986 nastąpiła zmiana we władzach zarządu. Z funkcji prezesa ustąpił Stanisław Lewkowicz a na jego miejsce wybrano Ludwika Koguta. Naczelnikiem został Zygmunt Stankiewicz a zastępcą naczelnika Andrzej Kulczycki.

W roku 1986 przy OSP w Nowym Siole została utworzona Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Na początku lat 90-tych OSP z Nowego Sioła uczestniczyła kilkukrotnie w akcjach gaszenia pożarów na terenie wsi. Na czele zarządu stał w tym czasie dh Wojciech Dudziński.

W roku 1996 zmienił go na tej funkcji dh Mieczysław Obirek. W skład zarządu weszli również: jako naczelnik Zygmunt Stankiewicz, skarbnik Andrzej Szałański oraz gospodarz Stanisław Tkacz. W 1998r. podjęto decyzję o przeniesieniu sprzętu strażackiego do budynku na terenie byłego kółka rolniczego i zburzeniu starej remizy. Nastąpiła także zmiana na stanowisku prezesa. Na czele zarządu stanął dh Tadeusz Zaborniak. Rok później z Komendy Wojewódzkiej PSP w Przemyślu przekazany został straży pożarnej w Nowym Siole samochód GLM na podwoziu „Żuka” i inny drobny sprzęt.

Znaczny wzrost aktywności OSP nastąpił po 2000 r. Przeprowadzono kilkanaście akcji gaszenia pożarów, wykonano także sporo prac przy remizie i domu strażaka. W roku 2004 prezesem OSP w Nowym Siole został dh Zdzisław Kulczycki. Rok później straż aktywnie uczestniczyła w peregrynacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. W 2006 r. prezesem zarządu został dh Stanisław Zarębski. W tymże roku straż aktywnie uczestniczyła w organizacji Gminnego Święta Plonów. Przeprowadzony został m.in. remont Domu Strażaka oraz prace na terenie przylegającym do Domu Strażaka. 19 maja 2007 roku w 120 rocznicę założenia Straży Pożarnej odbyła się uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru. Przed uroczystością członkowie naszej jednostki wymienili stolarkę okienną w Domu Strażaka, wykonano drogę z tłucznia do starego garażu. W roku 2009 ze  środków samorządu zakupiono lekki samochód pożarniczy marki Gaz. Lata 2010-2015 to ciągłe doposażanie jednostki w umundurowania i sprzęt ratowniczo-gaśniczy, członkowie OSP w Nowym Siole czynnie brali udział w usuwaniu skutków powodzi w powiecie sandomierskim oraz tarnobrzeskim. Lata 2013-2014 to ciężka praca społeczna przy budowie Remizy Strażackiej, grilla, budowie drogi z kostki brukowej oraz kapitalnym remoncie Domu Strażaka.

W pracach tych brali udział nie tylko członkowie ale też mieszkańcy dla których dobro wspólne jest bardzo ważne, oprócz wkładu własnego przychodzili z własnymi narzędziami oraz sprzętem. Druhowie pomagają także przy pracach remontowo-budowlanych na terenie parafii w Nowym Siole, oprawie uroczystości religijnych, samorządowych, powiatowych i wojewódzkich.

Gmina Cieszanów w latach 2005-2015 wydatkowała na wyposażenie, sprzęt i umundurowanie kwotę 445 232,35 zł za co należy podziękować Burmistrzowi Zdzisławowi Zadwornemu i Radzie Miejskiej w Cieszanowie. Przez takie zaangażowanie oraz pomoc nasza jednostka jest w pełni profesjonalnie wyposażona i przygotowana do prowadzenia działań ratowniczych.

Obecnie jednostka liczy 34 członków. Druhowie uczestniczą w szkoleniach, biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych. Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Siole działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze chłopców i dziewcząt. W roku 2017 jednostka obchodziła 130- lecie powstania a przy tej okazji 5–rocznicę powstania Honorowego Klubu Dawców Krwi „Florian” w Cieszanowie. W roku 2018 w ramach darowizny Nadleśnictwa Lubaczów jednostka otrzymała środki finansowe na zakup pilarki spalinowej, niezbędnej do usuwania drzew, które mogą zostać powalone przez nawałnice, coraz częściej odnotowywane na naszym terenie.

Opracował: Stanisław Zarębski

Zobacz także:

OSP LipieOSP Lipie

Rok powstania: 1928 KSRG: Nie Pojazdy: ŻUK Jednostka liczy 47 strażaków, w tym 26 czynnych, 4 honorowych, 8 wspierających. Młodzieżowa Drużyna liczy 8 członków. OSP posiada samochód marki Zuk oraz

OSP Lisie JamyOSP Lisie Jamy

Rok powstania: 1930 KSRG: Nie Pojazdy:  GLBM RENAULT Jednostka liczy 35 strażaków. Na wyposażeniu OSP znajdują się między innymi: zestaw PSP-R1, defibrylator automatyczny, kamizelka Kendricka-Keda, aparaty powietrzne Fenzy, agregaty prądotwórcze,